Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Miestny poplatok za rozvoj

Na základe VZN obce Budimír č. 47/2018 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov

 (VZN č. 54/2019 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré nahrádza VZN 47/2018  ) ,ktoré nadobúda účinnosť od 1. 1. 2019, obec Budimír vyberá miestny poplatok za rozvoj.

VZN bolo prijaté v zmysle zákona NR SR č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov.

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v

  • právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len "stavebné povolenie")
  • oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe
  • právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
  • právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,

ktorej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Predmetom poplatku budú stavby povolené na základe stavebných povolení, uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba od 1.1. 2019 a neskôr.

Predmetom poplatku budú i stavby, pri ktorých deň ohlásenia stavby stavebnému úradu je 1.1.2019 a neskôr. § 4 zák. 447/2015 Z.z.

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

Poplatník je povinný oznámiť Obci Budimír najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa účelu využitia podlahovej plochy, ak má stavba slúžiť na viaceré účely.

Sadzby miestneho poplatku za  rozvoj  v katastrálnom území  Budimír sa ustanovujú v nasledovnej výške za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení:
 

Druh stavby

Sadzby poplatku

a)  stavby na bývanie

3,- €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie  vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                                                     

 

3,- €

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

 

10- €

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

 

10,- €

e) ostatné stavby

3,- €

 

Poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku (výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, t.j. súčet výmery všetkých miestností nadzemnej časti stavby) znížený o 60 m2 a sadzby poplatku platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Poplatok Obec Budimír  vyrubí rozhodnutím.  Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Obec Budimír môže na základe žiadosti poplatníka povoliť platenie poplatku v splátkach.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/447/20161231

 

Výška výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitie v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov 

ROK 2020

Výška výnosu:   2886,15 €

Použitie: - 1810,87 € .......vodorovné značenie ku škole + montáž

                 - 1015,20 € ....... zvislé dopravné značenie 

                 -   60,08 € ........ MK "Záhumnie" -  navážanie asfaltu 

Zverejňovanie

1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Virtuálne cintoríny

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

BabyBurza

1

Interaktívna mapa

Interaktívna maľovaná mapa Košice a okolie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 370
TÝŽDEŇ: 1669
CELKOM: 891547