Menu
Obec Budimír
Budimír
rozšírené vyhľadávanie
RSS Mapa webu

Daň z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2024

Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024 je streda 31. januára 2024. Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie:

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci daňovníci (občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby),ktorí v roku 2023 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome

alebo došlo k zmene:

 • druhu alebo výmery pozemku,
 • účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,

alebo vám zanikne:

 • vlastníctvo (predaj, darovacia zmluva,..)
 • správa,
 • nájom alebo užívanie nehnuteľnosti

editovateľné tlačivo priznania platné od 1. 9. 2023 a poučenie na jeho vyplnenie:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  

Od roku 2024 dochádza k zmenám ročných sadzieb dane zo stavieb a sadzieb dane z pozemkov 
VZN č. 76/2023 o dani z nehnuteľností 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie roku 2024

Mení sa miestny poplatok za komunálny odpad 35€/osoba  

VZN č. 77/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO.

Zníženie poplatku alebo odpustenie je možné len na základe žiadosti a zdokladovania nároku na odpustenie alebo zníženie poplatku.

 

Daň za psa na zdaňovacie obdobie roku 2024

Mení sa výška miestnej dane za psa 20€/pes/rok. Odpustenie dane za psa je možné len v prípade, že:

1. pes bol osvojený z útulku (doručiť na úrad žiadosť o odpustenie dane za psa spolu s potvrdením o osvojení)

2. ide o psa so špeciálnym výcvikom, ktorý slúži na doprovod nevidomej osoby.

Odpustenie pre osoby, ktorý sú vlastníkmi preukazu ZŤP (nie sú nevidomí a zároveň nevlastnia/nedržia psa so špeciálnym výcvikom) už nie je možné!!  

VZN č. 74/2023 o miestnej dani zo psa

 

V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa poplatku za odpad a dane za psa

je potrebné tieto zmeny nahlásiť do 30 dní  - písomne! 

Miestny poplatok za rozvoj

Na základe VZN obce Budimír č. 47/2018 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov (VZN č. 54/2019 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré nahrádza VZN 47/2018  ) ,ktoré nadobúda účinnosť od 1. 1. 2019, obec Budimír vyberá miestny poplatok za rozvoj.

VZN bolo prijaté v zmysle zákona NR SR č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov.

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v

 • právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len "stavebné povolenie")
 • oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe
 • právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
 • právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,

ktorej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Predmetom poplatku budú stavby povolené na základe stavebných povolení, uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba od 1.1. 2019 a neskôr.

Predmetom poplatku budú i stavby, pri ktorých deň ohlásenia stavby stavebnému úradu je 1.1.2019 a neskôr. § 4 zák. 447/2015 Z.z.

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

Poplatník je povinný oznámiť Obci Budimír najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa účelu využitia podlahovej plochy, ak má stavba slúžiť na viaceré účely.

Sadzby miestneho poplatku za  rozvoj  v katastrálnom území  Budimír sa ustanovujú v nasledovnej výške za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení:

 1. stavby na bývanie - 3,- €
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie  vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 3,- €
 3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 10- €
 4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou - 10,- €
 5. ostatné stavby - 3,- €

Poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku (výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, t.j. súčet výmery všetkých miestností nadzemnej časti stavby) znížený o 60 m2 a sadzby poplatku platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Poplatok Obec Budimír  vyrubí rozhodnutím.  Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Obec Budimír môže na základe žiadosti poplatníka povoliť platenie poplatku v splátkach.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/447/20161231

Výška výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitie v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov 

ROK 2021

 • Výška výnosu: 2283,68 €

Obec Budimír z výnosu poplatku za rozvoj do 31.12.2021 nečerpala žiadne finančné prostriedky. Výnos bude zapojený do rozpočtu obce v roku 2022.

ROK 2020

 • Výška výnosu:   2886,15 €

Použitie:

 • 1810,87 € .......vodorovné značenie ku škole + montáž
 • 1015,20 € ....... zvislé dopravné značenie 
 • 60,08 € ........ MK "Záhumnie" -  navážanie asfaltu 

Pre občanov

Zverejňovanie

1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
2
2
1

Plánované odstávky

Plánované odstávky v obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálne cintoríny

Budimír na YouTube

Hospodárenie obce

Plocha pre reklamu

obic  obic.sk

naša chyža

    

   

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Toryský mikroregión

Natur-Pack

banner

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine - informácie!

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:166
TÝŽDEŇ:166
CELKOM:1138116