Menu
Obec Budimír
Budimír
rozšírené vyhľadávanie
RSS Mapa webu

Sadzobník poplatkov

Poplatky

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka                                                                                                                                             

Poplatok v EUR

Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,

záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove,

za každú aj začatú str.

1,50

 

 

Osvedčenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie v slovenskom jazyku

2,00

Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave

zasielané cudzím zastupiteľským úradom v SR

9,50

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2,00

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu za každý

odtlačok a za každý podpis

5,0

Apostilla

10,00

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych

dokumentov vo fondoch státnych archívov:

- školské vysvedčenia, doklady o dochádzke, ukončenom vzdelaní, zamestnaní

- protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú

stranu vybavenia ......

- osvedčenia odpisu /fotokópie dokumentov v slovenskom jazyku

 

 

3,00

3,00

 

2,00

Miestne zisťovanie ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania

16,50

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka - rybársky lístok                                                                             

Poplatok

v EUR

týždenný

1,50

mesačný

1,50

ročný

7

trojročný

17

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka                                                                                                  

Poplatok v EUR

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 

1. pre fyzickú osobu

40

2. pre právnickú osobu

100

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

20

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka

Poplatok v EUR

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

na stavby na bývanie

na stavbu rodinného domu

50

na stavbu bytového domu

200

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb 
na individuálnu rekreáciu

35

2. bytových domov

100

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

30

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30

4. na spevnené plochy a parkoviská

30

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

30

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

50

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

50

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne dpadových vôd, jazierka

50

4. na spevnené plochy a parkoviská

50

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

50

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)

20

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane

100

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

200

nad 100 000 eur do 500 000 eur

400

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur

600

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

800

nad 10 000 000 eru

1000

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby

50

 Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady,vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 Poplatok v EUR

1. právnickú osobu

100 

2. fyzickú osobu

30 

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

 

1. právnickú osobu

50 

2. fyzickú osobu

20 

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 

1. právnickú osobu

30 

2. fyzickú osobu

10 

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

80 

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10 

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

30 

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10 

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného
povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby

trojnásobok sadzby
ustanovenej v položke 60

a) Žiadosť o povolenie

Poplatok v EUR 

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konanímo podľa položky 60 stavebného zákona

30 

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

 

právnicku osobu

50 

fyzickú osobu

20 

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plochado 15 m2 vrátane

60 

od 15 m2 do 40 m2 vrátane

200 

nad 40 m2

430

4. terénnych úprav pre

 

právnicku osobu

100 

fyzickú osobu

20 

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

100 

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

20 

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka

Poplatok v EUR

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

rodinnéhý dom

35

bytový dom

120

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25

2. bytových domov

50

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo 
dvoma miestami

20

2. na prípojky na existujúcu 
verejnú rozvodnú sieť

20

3. na vodné stavby, napríklad studne, 
vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 
odpadových vôd, jazierka

20

4. na spevnené plochy a parkoviská

20

5. na stavby s doplnkovou funkciou 
k týmto stavbám, napríklad letné 
kuchyne, bazény, sklady

20

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným 
alebo dvoma miestami

30

2. na prípojky na existujúcu verejnú 
rozvodnú sieť

30

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30

4. na spevnené plochy a parkoviská

30

5. na stavby s doplnkovou funkciou, 
napríklad prístrešky, sklady

30

f) na zmeny dokončených stavieb 
podľa písmen d) a e)

20

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane

60

nad 50 000 eur do 100 000 eur 
vrátane

120

nad 100 000 eur do 500 000 eur 
vrátane

250

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur 
vrátane

400

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur 
vrátane

530

nad 10 000 000 eur

660

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

DOPRAVA

Položka Poplatok v EUR
Povolenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť 30
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 115

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka Poplatok v EUR
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu - fyzická osoba (povolenie výrubu drevín) 10
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu - právnická osoba (povolenie výrubu drevín) 100

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka Poplatok v EUR
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier: výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1500
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50

 

Zdroj: Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Pre občanov

Zverejňovanie

1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
2
2
1

Plánované odstávky

Plánované odstávky v obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálne cintoríny

Budimír na YouTube

Hospodárenie obce

Plocha pre reklamu

obic  obic.sk

naša chyža

    

    

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Toryský mikroregión

Natur-Pack

banner

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine - informácie!

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:147
TÝŽDEŇ:147
CELKOM:1138097