Menu
Obec Budimír
Budimír
rozšírené vyhľadávanie
RSS Mapa webu

Register obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva

Trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 1. platný OP alebo potvrdenie o občiankom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky
 2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, 
 3. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného právneho predpisu
 4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi vlastníka lebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti v tomto rozsahu:
 • meno, priezvisko, r.č., číslo OP a adresu TP ak ide o FO
 • názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti pred zamestnancom

toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, 
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti 
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý poby, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj OP a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, doklady o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný

a) vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie:

 • meno, prizvisko a rodné priezvisko
 • dátum narodenia
 • miesto narodenia
 • okres narodenia
 • štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí
 • rodné číslo
 • adresu nového trvalého pobytu
 • adresu predchádzajúceho trvalého pobytu
 • dátum a podpis

b) uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti v rozsahu:

 • meno, priezvisko, r.č., číslo OP a adresu pri fyzickej osobe
 • názov, Ičo, sídlo, ak ide o právnickú osobu.

Ten kto hlási pobyt za občana mladšieho ako 18 rokov, je povinný za neho vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt.

Zrušenie trvalého pobytu

 • na základe oznámenia
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti
 • ak budova zanikla

Pri podaní návrhu na zrušenie TP musia byť ohlasovni predložené okrem platného OP vydaného orgánmi SR, doklade o vlastníctve a písomného potvrdenia o súhlase spoluvlastníkov aj:

 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 • dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bol vydané,
 • rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia ak bolo vydané
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva ak bolo vydané.

Tlačivo: Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Prechodný pobyt

Prechodný poby je pobyt občana mimo miesta TP, kde sa občan dočasne zdržiava ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste PP do desiatich dní od ubytovania začiatok, misto a predpokladanú dobu PP.

Pri hlásení PP je občan povinný predložiť tieto doklady:

 • platný OP alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • písomné potvrdenie o súhlase s pihlásením občana na PP s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

Pri hlásení PP hlási občan tieto údaje:

 • meno, prizvisko, rodné priezvisko
 • dátum, miesto a okres narodenia, štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí
 • okres pobytu
 • obec pobytu
 • časť obce
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu
 • dobu predhodného pobytu
 • ak ide o občanov, ktorí nemajú TP na území SR, štát a miesto a údaj o poslednom TP

Predpokladaná doba PP môže byť najviac päť rokov. Ak PP trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť PP znova.

Pobyt v zahraničí

Občan, ktorý má TP na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste TP. V ohlásení uvedie štát, miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Zdroj: Legislatíva – Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov v znení neskorších predpisov

Matrika

Obec Budimír patrí do pôsobnosti matričného úradu obce Kráľovce.

adresa:

 • Martičný úrad Kráľovce
 • Kráľovce 196
 • 044 44 Kráľovce

tel.: 055/6958 102

web: www.kralovce.sk

e-mail: obeckralovce@gmail.com

Úradné hodiny:

 • Pondelok 08:00 - 12:00, 13:00-15:30
 • Utorok 08:00 - 12:00, 13:00-15:30
 • Streda 08:00 - 12:00, 13:00-18:00
 • Štvrtok 08:00 - 12:00, 13:00-15:30
 • Piatok 08:00 - 13:00

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa matričná udalosť týka.

Nazeranie do matriky a výpisy z matriky

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy

 1. osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
 2. osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,
 3. osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,
 4. osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,
 5. poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,
 6. súdom ustanovenému opatrovníkovi,
 7. na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon,
 8. na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.

Za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí krajský úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Rodný list

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

 • Dieťa narodené v platnom manželstve - platný občiansky preukaz rodičov, sobášny list
 • Dieťa narodené slobodnej matke - platný občiansky preukaz
 • Dieťa narodené rozvedenej matke - platný občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode
 • Dieťa narodené vdove - platný občiansky preukaz, úmrtný list zosnulého manžela

Sobášny list

Vyhlásenie o uzavretí manželstva vykonajú snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt pred starostom alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodné listy oboch snúbencov
 • platné občianske preukazy oboch snúbencov
 • rozvedený žiadateľ + právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec / vdova + úmrtný list predchádzajúceho manžela / manželky
 • maloletá osoba + povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému.
 • cudzinec: Cudzinec pred uzatvorením manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvorením manželstva tieto doklady:
  • rodný list,
  • doklad o spôsobilosti na uzatvorenie manželstva (nie starší ako 6 mesiacov),
  • doklad o štátnom občianstve,
  • doklad o pobyte,
  • potvrdenie o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov),
  • úmrtný list zomrelého manžela (manželky, prípadne sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca),
  • právoplatný rozsudok o rozvode /ak ide o rozvedeného cudzinca/, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že manželstvo je neplatné,
  • preukaz totožnosti - platný cestovný pas
  • Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Úmrtný list

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala matričná udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí, vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

 • List o prehliadke mŕtveho (vystaví lekár)
 • občiansky preukaz zosnulého

Rozvod manželstva a prijatie skoršieho priezviska

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
 • sobášny list
 • platný občiansky preukaz

Zdroj: Legislatíva: Zákon 420/2006 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Pre občanov

Zverejňovanie

1

Plánované odstávky

Plánované odstávky v obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálne cintoríny

Budimír na YouTube

Hospodárenie obce

Plocha pre reklamu

obic  obic.sk

naša chyža

    

   

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Toryský mikroregión

Natur-Pack

banner

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine - informácie!

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:110
TÝŽDEŇ:655
CELKOM:1126477