Menu
Obec Budimír
Budimír
rozšírené vyhľadávanie
RSS Mapa webu

Poplatky

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

 • Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú str. - 1,50
 • Osvedčenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie v slovenskom jazyku - 2,00
 • Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v SR - 9,50
 • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis - 2,00
 • Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu za každý odtlačok a za každý podpis - 5,0
 • Apostilla - 10,00
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov vo fondoch státnych archívov:
  • školské vysvedčenia, doklady o dochádzke, ukončenom vzdelaní, zamestnaní - 3,00
  • protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ...... - 3,00
  • osvedčenia odpisu /fotokópie dokumentov v slovenskom jazyku - 2,00
 • Miestne zisťovanie ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania - 16,50

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka - rybársky lístok

 • týždenný - 1,50
 • mesačný - 1,50
 • ročný - 7
 • trojročný - 17

STAVEBNÁ SPRÁVA

 1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
  1. pre fyzickú osobu - 40
  2. pre právnickú osobu - 100
 2. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - 20

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu):

 1. na stavby na bývanie
  • na stavbu rodinného domu - 50
  • na stavbu bytového domu - 200
 2. na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50
 3. na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 35
  2. bytových domov - 100
 4. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30
  4. na spevnené plochy a parkoviská - 30
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady - 30
 5. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 50
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne dpadových vôd, jazierka - 50
  4. na spevnené plochy a parkoviská - 50
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50
 6. na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) -20
 7. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  1. do 50 000 eur vrátane - 100
  2. nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 200
  3. nad 100 000 eur do 500 000 eur - 400
  4. nad 500 000 eur do 1 000 000 eur - 600
  5. nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 800
  6. nad 10 000 000 eur - 1000
 8. na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

 • Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
 • Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 • Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 
 • Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady,vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 1. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
  1. právnickú osobu - 100 
  2. fyzickú osobu - 30 
 2. Ohlásenie jednoduchej stavby pre
  1. právnickú osobu - 50 
  2. fyzickú osobu - 20 
 3. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
  1. právnickú osobu - 30 
  2. fyzickú osobu - 10 
 4. Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia - 80 
 5. Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby - 10 
 6. Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe - 30 
 7. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - 10 

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Oslobodenie

 • Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 • Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 • Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 1. na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
  1. rodinnéhý dom - 35
  2. bytový dom - 120
 2. na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50
 3. na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 25
  2. bytových domov - 50
 4. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 20
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 20
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 20
  4. na spevnené plochy a parkoviská - 20
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady - 20
 5. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30
  4. na spevnené plochy a parkoviská - 30
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 30
 6. na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) - 20
 7. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  1. do 50 000 eur vrátane - 60
  2. nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 120
  3. nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 250
  4. nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 400
  5. nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 530
  6. nad 10 000 000 eur - 660

Oslobodenie

 • Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 • Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 • Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

DOPRAVA

 • Povolenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť - 30
 • Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie - 115

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia - 5
 • Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu - fyzická osoba (povolenie výrubu drevín) - 10
 • Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu - právnická osoba (povolenie výrubu drevín) - 100

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

 • Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier: výherné prístroje, za každý výherný prístroj - 1500
 • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie - 6,50
 • Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka - 1,50

Zdroj: Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Pre občanov

Zverejňovanie

1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Plánované odstávky

Plánované odstávky v obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálne cintoríny

Budimír na YouTube

Hospodárenie obce

Plocha pre reklamu

obic  obic.sk

naša chyža

    

   

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Toryský mikroregión

Natur-Pack

banner

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine - informácie!

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:23
TÝŽDEŇ:828
CELKOM:1142752